ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ไฟอราม (Fire Alarm System)

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ไฟอราม (Fire Alarm System)

คือระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพ หลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การทำงานของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น จะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม ตู้ควบคุมก็จะส่งสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ต่อไป การนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยที่การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และ ลดการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟอราม

แหล่งจ่ายไฟหลัก

ปกติแหล่งจ่ายไฟหลัก จะเป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 220 โวลต์ มีพิกัดเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้ระบบได้พิกัดแหล่งจ่ายไฟจะกำหนดจากโหลดที่ต่อใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟซึ่งมักจะประกอบด้วยตัวระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแบตเตอรี่

แหล่งจ่ายไฟสำรอง

ปกติแหล่งจ่ายไฟสำรองคือแบตเตอรี่ มีพิกัดเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้ระบบได้ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟหลักเกิดการขัดข้อง แบตเตอรี่ที่ประจุเต็ม เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ ในสภาวะปกติ ต้องจ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. รวมทั้งในสภาวะแจ้งเหตุ ต้องจ่ายไฟได้อีกไม่น้อยกว่า 15 นาที มีพิกัดไม่น้อยกว่า 125% ของค่าที่คำนวณได้

ตู้ควบคุมและอุปกรณ์แจ้งเตือน

ตู้ควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1. ตู้ควบคุมชนิดทั่วไป (Conventional)
2. ตู้ควบคุมชนิดระบุตำแหน่งได้ (Addressable)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้-Fire Alarm System-ตู้ควบคุม

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

ทำหน้าที่แจ้งให้ตู้ควบคุมทราบการเกิดเหตุ
เริ่มทำงานจากบุคคลด้วยการดึง หรือทุบกระจกให้แตก
การปรับตั้งใหม่ทำได้โดยใช้กุญแจไข หรือเปลี่ยนกระจกใหม่